วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง“เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉิน บาดเจ็บ และวิกฤต”

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพร่วม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง“เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉิน บาดเจ็บ และวิกฤต” จัดโดยศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรจากทุกภูมิภาคร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลภาวะฉุกเฉิน บาดเจ็บ และวิกฤต พร้อมทั้งการนำเสนอบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนในช่วง Panel discussion เรื่อง How to change the way we do in patient care with high technology and high touch: Emergency Medical Service นอกจากนี้ ผศ. วราภรณ์ แย้มมีศรี และอาจารย์นาตญา พแดนนอก อาจารย์ในกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ในหัวข้อการดูแลระยะกลางและระยะยาว (Intermediate and long term care).

On November 13-14, 2023, the School of Nursing, Mae Fah Luang University (MFU) co-hosted a national academic conference on the topic: “Health Technology and Nursing Innovation: New Trends in Emergency, Trauma, and Crisis Care” organized by the Research Center for Prevention and Care for People in Emergency and Trauma (RC-PreCET), Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. The conference was held at Crystal Hotel Hat Yai. This meeting had speakers from all regions of Thailand participating in providing knowledge, and exchanges on various issues related to health technology and nursing innovations in emergency, trauma, and critical care, along with presentations of research. This time, Assistant Professor Dr. Boonyapat Shatpattananunt from the MFU School of Nursing was honored as a speaker and participated in an exchange during the panel discussion on How to Change the Way We Do In Patient Care With High Technology and High Touch: Emergency Medical Service. In addition, Asst. Prof. Waraphorn Yaemmisri and Lecturer Nattaya Phadaennok from the Aged Care Group in the MFU School of Nursing participated in an oral presentation of research on the topic of intermediate and long term care.

 |   |  29 ครั้ง