วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 งานกิจการนักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเสริมทักษะชีวิต: เตรียมพร้อมสู่สังคมการเปลี่ยนแปลง “กิจกรรมสร้างพยาบาลจิตอาสา (The volunteer)”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ แย้มมีศรี ประธานคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จัดโครงการเสริมทักษะชีวิต: เตรียมพร้อมสู่สังคมการเปลี่ยนแปลง “กิจกรรมสร้างพยาบาลจิตอาสา (The Volunteer)” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านการมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณ สมภพ จันทรากา ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน (Development and Education Program for Daughters and Communities Centre) ผู้ได้รับเหรียญ Wallenberg มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา และคุณภราดร วงศ์ไฝ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาด้านจิตอาสาและภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ทำงานกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย โครงการ To Be Number One และกิจกรรมเพื่อสังคมของ Mango Plus และมีคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มนักศึกษาในการทำกิจกรรมออกแบบโครงการจิตอาสา ทั้งนี้ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้จากกิจกรรมจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดจิตสํานึกในการบริการสังคม และช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาลต่อไป

On Saturday, November 18, 2023, the School of Nursing, Mae Fah Luang University, led by Associate Professor Waraphorn Yaemmisri, the chairman of the Student Affairs Committee, organized a project on life skills enhancement: Preparing for the changing society, “The Volunteer”. This project aims to develop year competency for the second-year nursing students as health care volunteers. This activity was honored by two guest speakers: Mr. Sompop Chandraka, founder of the Development and Education Program for Daughters and Communities Centre and a recipient of the Wallenberg Medal, University of Michigan, USA and Mr. Paradorn Wongfai, the expert in volunteerism and leadership development who works with the Children and Youth Council in Chiang Rai, To Be Number One project, and Mango Plus social activities. The faculty members of the School of Nursing were consultants for the students on the designing volunteer program workshop. The students’ experience at the project raise their awareness of social service  and help to strengthen a positive attitude towards the nursing profession.

 |   |  25 ครั้ง