29 ธันวาคม 2566 คณบดีและทีมบริหาร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ กับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายต่างประเทศและในประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

On Friday, December 29, 2023, Mae Fah Luang University School of Nursing, led by Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, the Dean, held a meeting to discuss opportunities for academic and research collaboration, student and teacher exchange program, and co-organizing the future international conferences with Assoc. Prof. Dr. Jude L. Tayaben from College of Nursing, Benguet State University-La Trinidad, Philippines; Dr. Thaworn Lorga, Dean of Faculty of Nursing, Chiang Mai Rajabhat University, Mae Hong Son Campus; and Prof. Dr. Malcolm Field, Faculty of Social Sciences, Kyorin University, Japan. In this regard, Dr. Pimrat Boonyapuk, Associate Dean; Asst. Prof. Dr. Katemanee Moonpanane, Assistant Dean; Dr. Piyatida Junlapeeya, the Chair of International Affairs and Public Relations of MFU School of Nursing, joined the meeting along with team members from the MFU School of Nursing.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดี ได้ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และการร่วมจัดการประชุมวิชาการ กับ Assoc. Prof. Dr. Jude L. Tayaben, College of Nursing, Benguet State University-La Trinidad, Philippines อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และ Prof. Dr. Malcolm Field, Faculty of Social Sciences, Kyorin University, Japan ในการนี้ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ รองคณบดี ผศ.ดร. เกศมณี มูลปานันท์ ผู้ช่วยคณบดี ดร.ปิยธิดา จุลละปีย ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และทีมอาจารยเข้าร่วมประชุมด้วย

  • 98 ครั้ง