ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการโครงการ "พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาพยาบาล ได้ทบทวนความรู้และหลักการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรคเบื้องต้น และผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนงานที่สอดคล้องกับบริบทและทันสมัยและสร้างเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติไทยแลนด์ 4.0 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติและผู้ทีสนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 * โทรศัพท์ 0 53691 6386
 * มือถือ 08 9225 6558
 * LINE ID : academic.mfu

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 367 ครั้ง