คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณบดีจาก School of Nursing, Saint Louis University, Philippine

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย ได้ให้การต้อนรับ Dr. Mary Grace C. Lacanaria คณบดีจาก School of Nursing, Saint Louis University ประเทศ Philippine ที่เข้าพบ ณ.สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง School of Nursing, Saint Louis University และ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sophaphan Intahphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 1009 ครั้ง