โครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา

 

เมื่อวันที่ 22 และ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ สารีโส อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา พร้อมคณะดำเนินงาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถวายความรู้ให้กับพระคิลานุปัฏฐากหรือพระอาสาสมัครสร้างเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ณ วัดป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการนี้มีพระครูพิศาลธรรมาทร รักษาการเจ้าคณะอำเภอเชียงแสน พระครูภัทรวรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ พระครูวิมลกิตตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสถาน อำเภอเชียงของ นายช่วง ทะกัน นายกเทศมนตรีตำบลสถาน อำเภอเชียงอขง ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามวัยในผู้สูงอายุ การนำหลัก 7 อ มาใช้ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ การวัดสัญญาณชีพ การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อประเมินพบความผิดปกติ การเช็ดตัวลดไข้ วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ที่อ่อนแรงและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น มีพระสงฆ์และสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 รูป กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา จังหวัดเชียงราย และสร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชียงราย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ปีงบประมาณ 2562

 

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 844 ครั้ง