โครงการ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐา พิศฉลาด อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแล ในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 30 คน ณ ห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการบรรยายเกี่ยวกับการประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง สำหรับ อสม. และการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลและให้อาหารทางสายยางให้อาหาร การดูแลและทำความสะอาดผู้ที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะ การดูแลและทำความสะอาดแผล

            การจัดกิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก วันที่ 27-28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ดูแล ในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม ในการนี้มีนายณรงค์ เครือคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมที่จัดขึ้น มีการบรรยายเกี่ยวกับ 1) โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง โดยนักโภชนากรชำนาญการ โรงพยาบาลแม่จัน 2) การทำกายภาพบำบัดในชุมชน และการเคลื่อนย้าย สำหรับ  อสม. และผู้ดูแล พร้อมทำกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำกายภาพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง โดยนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับ อสม. และผู้ดูแล  พร้อมฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย โดยอาจารย์แพทย์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 4) การให้อาหารทางสายยางให้อาหารและการดูแล การดูแลแผล การดูแลรักษาความสะอาดผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ โดยอาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง” ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สร้างเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ก่อให้เกิดการจัดบริการสุขภาพที่ต่อเนื่อง ความเชื่อมโยงและเป็นระบบ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และเป็นการพัฒนาศักยภาพ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง เพื่อให้ อสม. และผู้ดูแล มีความมั่นใจและสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียงได้ โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2562

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 943 ครั้ง