กิจกรรมอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การป้องกันตนเองจากยาเสพติด อบายมุข และภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

29-30 กรกฎาคม 2563 อบรมนักเรียนแกนนำ จำนวน 200 คน เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การป้องกันตนเองจากยาเสพติด อบายมุข และภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา ณ ห้องประชุมดอกด้าย โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.พรทิพย์ สารีโส 2.ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์ 3.อ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ 4. อ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ 5. ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์ 6.อาจารย์ภัทริกา ปัญญา 7.อาจารย์นฐมน สีธิแก้ว 8.อาจารย์สุภัสสร เครืออินทร์ 9.ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธิ์ (สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล.)

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 560 ครั้ง