สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมส่งโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ภายใต้แนวคิด “MFU for Community: Aging Community”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมส่งโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ภายใต้แนวคิด “MFU for Community: Aging Community” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในปีนี้เป็นรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ new normal จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีผลงานร่วมนำเสนอกว่า 300 ผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ส่งไปนำเสนอในงานดังกล่าว มีจำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

  • “1 อำเภอ 1 รพ.สต. ต้นแบบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพอ” โดย ผศ.พรทิพย์ สารีโส, ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์, อ.นาตยา พแดนนอก, ผศ.วราภรณ์ แย้มมีศรี, ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช, และ อ.อุไรวรรณ ชัยมินทร์
  • “การพัฒนาแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน” โดย ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์
  • “การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง” โดย ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด, ผศ.เกศมณี มูลปานันท์, ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์, และ ผศ.อรนลิน สิงขรณ์
  •  “ตำรับอาหารพื้นเมืองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน” โดย ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์
  • “การวิเคราะห์สวอทบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์, พว.โสพิศ เวียงโอสถ, และ นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

ทั้งนี้การออกแบบโปสเตอร์ที่ส่งไปนำเสนอในงานได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 626 ครั้ง