บริการวิชาการโดยการประชุมปรึกษากรณีศึกษา (case conference) ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อ.ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ พร้อมด้วย อ.ดร.วิภาดา ศรีมันทยามาศ อ.พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน และ อ.พัชรี จิตเอื้ออังกูร บริการวิชาการโดยการประชุมปรึกษากรณีศึกษา (case conference) ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซี่งการบริการวิชาการด้วยการจัดประชุมปรึกษากรณีศึกษานี้ คณาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดปี 2563

 

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 320 ครั้ง