การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ.พรทิพย์ สารีโส (หัวหน้าหน่วย), ผศ.ภาวดี วิมลพันธุ์, ผศ.วราภรณ์ แย้มมีศรี, ผศ.นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช, ผศ.อรนลิน สิงขรณ์ ผศ.ขนิษฐา พิศฉลาด, ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์, อ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ, อ. นาตญา พแดนนอก, และ อ.ภัทริกา ปัญญา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ อบจ.เชียงราย ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย" (หลักสูตรจำนวน 70 ชั่วโมง กรมอนามัย) ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกตำบลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นบุคลากรหลักด้านการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - 11 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาระบบการดูแลการให้บริการทาสาธารณสุขให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของจังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 344 ครั้ง