การประชุมชี้แจงระเบียบการจัดตั้งคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น โดยมีตัวแทนจากสภากาพรยาบาล และตัวแทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มาให้การชี้แจงความเป็นมา ความสำคัญของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขั้นตอนการเข้าร่วม ขอบเขตการให้บริการ การจ่ายค่าชดเชย และแผนการขยายผลในอนาคต โดยมีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับฟังกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 627 ครั้ง