งานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) งานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมประดู่แดง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้นักศึกษาพยาบาลและศิษย์เก่าที่สนใจได้รับชม แทนการเข้าร่วมในห้องประชุม เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

   ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้ พร้อมทั้งตัวแทนศิษย์เก่า นำพานไหว้ครูมอบแด่ คณบดีและรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

   ลำดับต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่พัฒนาผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่สร้างผลงานให้กับสำนักวิชา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน

   โดยงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นงานที่ส่งเสริมให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างครู และลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/MFUTODAY/posts/747514529367277

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 362 ครั้ง