กิจกรรมบริการวิชาการ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

#บริการวิชาการ
        ผศ.ดร.รัชนี  มิตกิตติ  อ.ดร.ปิยธิดา จุละปีย ผศ.ขนิษฐา  พิศฉลาด  อ.ประภัสสร ธรรมเมธา และอ.ณัฐชยาภรณ์  ตั้งดำรงศิลป์  ร่วมกับทีมแพทย์อาสาบรมราชกุมารี เจ้าคณะตำบลท่าสุด ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าสุด และนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ออกบริการวิชาการในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
        มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าสุด จำนวน 7 ราย และเข้าเยี่ยมนักเรียนที่มีปัญหาโรคหัวใจในโรงเรียนหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 1 ราย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 464 ครั้ง