โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการดูแลโดยการปฏิบัติการพยาบาลที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์” ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพการดูแลโดยการปฏิบัติการพยาบาลที่อ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์” ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง Clinical practice improvement methodology  โดย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา และ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย เป็นวิทยากร ภาคบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีทีมคณาจารย์จากทุกสาขาวิชาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมเป็นทีมวิทยากร  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00   น. ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 393 ครั้ง