ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ “สร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ” ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
       ขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนวน 32 หน่วย ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: academic.cas@mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
# โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8034, 08 9225 6558  
# LINE ID: academic.mfu
# Website: cas.mfu.ac.th/cas-news/cas-news-detail/detail/News/8193.html
# Link ลงทะเบียนที่ bit.ly/3582zsG

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 581 ครั้ง