กิจกรรมบริการวิชาการ “สร้างสุขยกกำลัง 2 เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร“

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

   โครงการบริการวิชาการ “สร้างสุขยกกำลัง 2 เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร“ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างสุขอนามัยที่ดี รวมทั้งการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในเด็กวัยเรียน โดย ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับ ศูนย์จัดโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ รร.บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 322 ครั้ง