โครงการอบรม "การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะจิตอาสาพาเยี่ยมบ้านในชุมชน"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

         เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ และคณาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะจิตอาสาพาเยี่ยมบ้านในชุมชน ณ ห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะแก่อสม.และญาติผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จากตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด จำนวน 40 คน ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 293 ครั้ง