กิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนากลุ่มจิตอาสาพาเยี่ยมบ้านในชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

           วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านในโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนากลุ่มจิตอาสาพาเยี่ยมบ้านในชุมชน โดยมีแกนนำกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ดูแลผู้ป่วยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในตำบลท่าสุด ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลนางแล

            กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ดูแลผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ รวมถึงสามารถประสานงาน ส่งต่อข้อมูลสุขภาพในชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็ง อีกทั้งชุมชนสามารถดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันได้ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต หัวหน้าโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 321 ครั้ง