โครงการวิจัยเรื่อง “มฟล. ร่วมใจส่งเสียงภาษาถิ่นตามสายสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ (ทีมวิจัย) เป็นตัวแทนทีมนักวิจัย นำสื่อภาษาถิ่นเสียงตามสายจำนวน 13 ภาษา จากการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “มฟล. ร่วมใจส่งเสียงภาษาถิ่นตามสายสร้างความตระหนักแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5” มอบให้แก่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2563-2564 (Kick off) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย
        สำหรับโครงการวิจัยฯดังกล่าวข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักต่อประชาชนเกี่ยวกับการลดต้นเหตุของปัญหาไม่ให้หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 และการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดภาวะฝุ่น PM 2.5 ด้วยภาษาถิ่นหลากหลายภาษาผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและ/หรือโรงเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณาจารย์ทีมวิจัยเพิ่มเติม คือ อาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว อาจารย์เครือวัลย์ คนอยู่ อาจารย์ศลิษา โกดยี่ อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา อาจารย์ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 370 ครั้ง