โครงการสร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     เมื่อวันที่ 11 - 15 มกราคม 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการสร้างสุขภาพอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน: ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผ่านทางระบบออนไลน์

     เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพและความต้องการในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน รวมถึงได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนงานที่สอดคล้องกับบริบทที่ทันสมัยมากขึ้น 

     โดยวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชมนาด  พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom จำนวน 67 คน และในรูปแบบ Onsite จำนวน 31 คน 

      ทั้งนี้ได้มีมาตรการรองรับการจัดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 299 ครั้ง