ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://admission.mfu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การอบรม หรือการปฏิบัติงาน

4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

5. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

6. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์

2. รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด นิ้ว จำนวน ใบ สำหรับติดใบสมัคร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น)

5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจบหลักสูตร (ม.6) หรือเทียบเท่า

6. สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาทั่วไป link: drive.google.com/file/d/1n2k85UC8rFTXJSoCOHiWtF9vuKPmt9Y0/view

ทุนสิรินธร (จังหวัดน่าน) link: drive.google.com/file/d/1ZydJZGz4bx2dTchAzRbyv4Zi5ssoA5eP/view

ทุนสิรินธร (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่) link: drive.google.com/file/d/1CPog4QnTdoXIOQWuh9UH8Difi_j24RBY/view

 

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 871 ครั้ง