โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ healthcare provider ในการจัดการภาวะหกล้มในผู้สูงอายุแบบบูรณาการ”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

          หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ healthcare provider ในการจัดการภาวะหกล้มในผู้สูงอายุแบบบูรณาการ” ในวันที่ 8-10 กพ 2564 โรงแรมโพธิ์วดล จังหวัดเชียงราย

         ในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาระบบบริการในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมอบรม เป็นบุคลากรสุขภาพในจังหวัดเชียงราย จำนวน 85 คน

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 288 ครั้ง