เปิดรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี
ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 นี้
โดยได้รับทุนจาก “กองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” (กสศ.) ปี 2564

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ
    1. กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
    2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้สมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
    3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ร่วมกับมีความสามารถพิเศษ เช่น ทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม ส่งประดิษฐ์ ภาษา ได้รับรางวัลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร คือ
   1. มีความวิริยะ อุตสาหะ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   2. มีทักษะประสบการณ์ด้านนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
   3. ไม่มีพฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระหว่างรับทุน

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 2788 ครั้ง