อบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ อ.บุบผา วิริยรัตนกุล อ.ประภัสสร ธรรมเมธา และอ.ณัฐชยาภรณ์ ตั้งดำรงศิลป์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลแม่ข้าวต้ม ออกบริการวิชาการ

โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฟื้นฟูความรู้ให้แก่จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 50 คน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ อบต.แม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: https://www.facebook.com/NSMFU

website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 302 ครั้ง