ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกกลืนป้องกันการสำลักและการฝึกพูดเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกกลืนป้องกันการสำลักและการฝึกพูดเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง” ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักฝึกการพูด นักกายภาพ แพทย์แผนไทย และผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  พระธานี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พฤฒินันท์  สุฤทธิ์ รองคณบดีวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผศ.ดร. รัชนี  มิตกิตติ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 517 อาคาร E4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: https://www.facebook.com/NSMFU

website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 316 ครั้ง