กิจกรรมบริการวิชาการสร้างสุขยกกำลังสอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสาตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการสร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 7 ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นำทีมโดยอาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย และคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และสร้างเสริมให้เกิดจิตบริการสาธารณะแก่คณาจารย์ และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 263 ครั้ง