โครงการพัฒนาทักษะด้านสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาล กิจกรรม smart nurse

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

ผศ.พรทิพย์  สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกัน จัดกิจกรรม smart nurse พัฒนาทักษะด้านสังคมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 113 คน เพื่อเเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ได้รับเกียรติจาก คุณธีรชาติ ปัทมาลัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องคํามอกหลวง อาคาร M-square วันที่ 20 มีนาคม 2564

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 465 ครั้ง