กิจกรรม "พยาบาลนักคิด" แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะด้านสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาล เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ในกิจกรรม "พยาบาลนักคิด" แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 โดยนำแนวคิด design thinking ที่ประกอบด้วย คน ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และ การแก้ปัญหามาใช้ ผ่านการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสื่อสารโดยใช้ภาพถ่าย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมคิด ชัยจิตวนิช ช่างภาพหญิงคนแรกของหนังสือพิมพ์ THE NATION และ BANGKOK POST มาเป็นวิทยากร  อีกทั้งยังมีกิจกรรม Photovoice ภายใต้ theme "Happy moments in MFU" เพื่อสื่อและสะท้อนความสุขของนักศึกษาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านภาพถ่าย ทั้งนี้รูปถ่ายที่ได้มานั้นจะนำไปจัดนิทรรศการภาพถ่ายต่อไป

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 297 ครั้ง