กิจกรรม smart nurse รูปแบบ online

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

      ผศ.พรทิพย์  สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม smart nurse รูปแบบ online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและการเตรียมตัวเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ 
     1. อาจารย์นาตญา พแดนนอก อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานพยาบาลในต่างประเทศ
     2. คุณมลรัชชา เหล่าศรีศักดากุล ศิษย์เก่าของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเตรียมตัวในการทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
     3. คุณภูมินทร์ หนองช้าง ศิษย์เก่าของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาลวิจัย และการเตรียมตัวสอบสภา

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 378 ครั้ง