กิจกรรม “วัคซีนใจ dose1”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 2 และ 4 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์มัลลิกา มาตระกูล และอาจารย์อรัญญา อินสอน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดโครงการเสริมทักษะชีวิต: เตรียมพร้อมสู่สังคมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยกิจกรรมแรกที่ดำเนินการ คือ กิจกรรม “วัคซีนใจ dose1” เรื่องแนวทางการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ นศ.พยาบาลชั้นปีที่ 2 จำนวน 124 คน เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการทำงานเป็นทีมทั้งในบทบาทของผู้นำและสมาชิกทีม และมีแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง กิจกรรมนี้จัดขึ้นแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร นอกจากนี้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้วางแผนจัดกิจกรรม วัคซีนใจ dose2 และ dose3 เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 327 ครั้ง