พิษภัยบุหรี่และสุขภาพ

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่พบเห็นได้ในทุกสังคมตั้งแต่วัยรุ่นตอนกลางไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากวัยรุ่น เนื่องจากเป็นวัยอยากรู้ อยากลอง และเป็นวัยที่สร้างตัวตนจากการเลียนแบบผู้อื่นโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมของการเสพติดบุหรี่เป็นนิสัยและต่อเนื่องไปยังวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุได้...

กิจกรรมพิษภัยบุหรี่และสุขภาพ

ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่รับรางวัล

หมวดหมู่ข่าว: พิษภัยบุหรี่และสุขภาพ กิจกรรมสำนักวิชา