ภาพกิจกรรมของกลุ่ม

Aged Care Team (ACT), MFU School of Nursing, Hosts Successful Workshop on International Research Proposals and Advanced Statistics

หมวดหมู่ข่าว: ภาพกิจกรรมของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ การวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตที่รับผิดชอบ

หมวดหมู่ข่าว: ภาพกิจกรรมของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ การวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

นำเสนอผลงานของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: ภาพกิจกรรมของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ การวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชุมชนในชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

หมวดหมู่ข่าว: ภาพกิจกรรมของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องเสริมศึกษา บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา