ประชาสัมพันธ์

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ.2566

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ผศ.อรนลิน สิงขรณ์และทีม

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพันร์ จันทร์ศิริ และคณะ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยธิดา จุลละปีย

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์